توضیحات محصول :

دتکتور منوکسید کربن SITERWELL

درصورت انباشتگی گاز منوکسید کربن که گازی بی رنگ و بی بو ولی سمی و خطرناک است ، هشدار دهنده گاز CO با صدای زنگ هشدار خود ساکنین را آگاه می کند.
این آشکار ساز

دتکتور منوکسید کربن SITERWELL

در منازل مسکونی – خوابگاهها – بیمارستانها – اطاقهای نگهبانی و …
به طور خاص برای حفظ جان افراد طراحی شده است.

در هر اتاقی که وسیله سوخت سوز (مانند اجاق گاز، بخاری آب گرمکن، پکیج و …) در آن قرار دارد،
یک دستگاه دتکتور مونوکسید کربن نصب نمایید.
به منظور اطمینان بیشتر از اینکه صدای آژیر در بقیه اتاق ها شنیده می شود، می توانید در هر اتاق خواب یا
راهروی منتهی به اتاق خواب ها نیز یک دتکتور مونوکسید کربن نصب نمایید.
اطمینان داشته باشید که صدای دتکتور مونوکسید کربن از تمامی اتاق ها شنیده می شود.
اگر منزل شما چند طبقه می باشد، در هر طبقه حداقل یک دتکتور مونوکسید کربن نصب نمایید.
اگر تنها یک دتکتور مونوکسید کربن دارید، آن را در راهروی منتهی به اتاق خواب ها (پشت در اتاق خواب ها) نصب کنید.