پایه ایستاده کپسول اطفاء حریق کد 0073

///پایه ایستاده کپسول اطفاء حریق کد 0073